Vedtægter

§1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Andebølle Forsamlingshus. Hjemsted er: Andebøllevej 216 – Andebølle – 5492 Vissenbjerg.

§2 – Formål:

Foreningens formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder især for folkeligt og kulturelt arbejde.

§3 – Medlemskab:

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner med interesse for forsamlingshuset.

§4 – Generalforsamling:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts månede med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens om forsamlingshusets virksomhed i det forløbende år.
  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Behandling af budget, samt fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisorer.
  9. Eventuelt.

Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering og evt. opslag i Andebølles infotavler, på facebook og i landsbyens nyhedsbrev. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har kun én stemme.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Beslutning om ændring af vedtægter kræver dog, at mindst 2/3 dele af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, samt at ændringsforslaget har været offentliggjort ved opslag i Andebølles infotavler, på facebook og i landsbyens nyhedsbrev senest 3 dage før generalforsamlingen.

§5 – Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 60% af bestyrelsen ønsker det, eller 30% af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom.

Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling.

§6 – Bestyrelsen:

Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse på mindst 5 personer. Medlemmerne vælges for en periode af 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed. Hvert år afgår efter tur medlemmerne, første gang ved lodtrækning – genvalg kan finde sted. Bestyrelsen, der konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin dagsorden.

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt – dog mindst 2 gange årligt. – ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes, hvis mindst tre af medlemmerne begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens møder føres der protokol, der underskrives af bestyrelsen.

§7 – Drift:

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. Det påhviler således bl. a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejningen og fastsættelse af lejesatser, at ansætte og afskedige det til driften eventuelt nødvendige personale samt at udarbejde regnskaber, herunder fastlæggelse af budgetter for driften. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med kassereren.

Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån træffes dog af generalforsamlingen.

Der kan meddeles prokura.

§8 – Kapital og hæftelse:

Den til foreningens drift, nødvendige kapital, søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning ad fast ejendom, indtægter ved udlejning af lokaler samt kontingenter.

Foreningens midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendige i den daglige drift, skal indsættes i et af de lokale pengeinstitutter på forsamlingshusets navn eller anbringes i overensstemmelse med de for anbringelse af umyndiges midler gældende regler. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen alle tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.

§9 – Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af de valgte revisorer. Ved eventuelt kassererskifte i løbet af kalenderåret afsluttes og revideres foreningens regnskab af de valgte revisorer. Udleveret regnskabsmateriale afleveres til bestyrelsen.

§10 – Opløsning:

Til opløsning af foreningens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens formue til almennyttige og kulturelle formål indenfor Vissenbjerg kommune.

——

Således vedtaget på generalforsamling 22. marts 1999.

Ændring i §9 vedtaget på generalforsamling 29. marts 2004.

Ændring i §3 vedtaget på generalforsamling 20. marts 2006.

Ændring i §4 vedtaget på generalforsamling 14. marts 2017.